EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA

Selasa, 24 Februari 2015

Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 (pindaan 2002)

Guru  ialah  penjawat  awam  yang  perlu  mematuhi  semua  etika penjawat awam sepertimana yang termaktub di dalam Tatakelakuan (code of conducts) bagi semua penjawat awam seperti yang diperuntukkan di bawah  peraturan  4  Bab  D,  Perintah  Am  (Warta  kerajaan  P.U.(A)395 pindaan 2002). 

 

Tujuan  utama  peraturan  adalah  untuk  menjaga  imej kerajaan khasnya dan Perkhidmatan Awam amnya. Tindakan tatatertib merupakan langkah yang perlu diikuti bagi menghukum pegawai awam yang   didapati   melanggar   mana-mana   peraturan   supaya   dapat memperbaiki tingkah laku mereka pada masa hadapan dan pada masa yang  sama  dapat  dijadikan  panduan  kepada  orang  lain.  


Di  antara peraturan  tersebut  dan  berkaitan  dengan  tugas  seorang  guru  adalah seperti di bawah. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan danTatatertib)    1993,    (Pindaan)    2002    (P.U.A.246).   yang   telah   muladiKuatkuasakan  pada  20.6.2002.

Pengenalan Tekanan Emosi Guru
Sila klik gambar untuk paparan yang lebih besar.

Pengurusan Emosi Peta I-Think


Isnin, 23 Februari 2015

Konsep 1 Malaysia


            Konsep 1 Malaysia diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia, YAB Dato' Sri Najib Tun Razak. Ini adalah salah satu langkah yang paling penting yang diambil oleh Perdana Menteri untuk memupuk perpaduan negara dan untuk membina hubungan yang rapat antara semua kumpulan etnik  di Malaysia  termasuk Sarawak  dan  Sabah.  Menurut  Laman  web 

peribadi Perdana Menteri, 1 Malaysia adalah formula yang dikonsepsikan sebagai satu pra-syarat bagi memastikan aspirasi negara untuk menjadi negara maju menjelang tahun 2020 tercapai sekiranya konsep 1 Malaysia ini diterapkan dalam minda rakyat dan diamalkan oleh seluruh masyarakat. Jika  idea  "Bangsa  Malaysia"  yang  ditimbulkan  melalui Wawasan  2020 menjadi  destinasi  akhir,  maka 1  Malaysia  adalah  hala  tuju  yangmembimbing kita ke arah destinasi itu.

             Terdapat lapan nilai murni yang diketengahkan dalam konsep  1 
Malaysia, iaitu budaya cemerlang, ketabahan, rendah hati, penerimaan, 

Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP)

Tiga jenis sekolah, iaitu SK / SRK, SRJK (C) dan SRJK (T) yang terlibat dalam rancangan ini. 

Objektif pelan ini adalah:
i.          Meningkatkan  penyertaan  pelajar  dan  guru  dari  ketiga-tiga  jenis sekolah berkenaan dalam aktiviti-aktiviti khas.

ii.         Menambahkan interaksi, persefahaman, kerjasama, muhibah dan toleransi pelajar daripada tiga jenis sekolah.

iii.        Penggunaan kemudahan dan peralatan tiga jenis sekolah bersama-sama secara maksimum.Integrasi NasionalDefinisi
Apakah maksud integrasi nasional? Menurut Vyas (1993), integrasi nasional bermaksud ”Satu  proses  atau  pun  matlamat  di  mana  semua penduduk dalam sesuatuwilayah tertentu hidup bersama selama-lamanya dan  saling  menghormati  tanpa  mengira  agama,  perbezaan  etnik  dan bahasa  serta  sudi  berkongsi  pengalaman,  latar  belakang,  sejarah  dan nilai.” Isu-Isu Semasa dalam Integrasi Nasional

Malaysia terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik termasuk Melayu, Bumiputera,   Cina   dan   India.   Komposisi   populasi   sebegini   telah menyumbang kepada perbezaan dari segi bahasa, seni, kebudayaan, dan kepercayaan dan agama yang mana merupakan cabaran yang besar bagi kerajaan untuk menyatupadukan semua kumpulan etnik tersebut. Kejadian 

tragedi 13 Mei 1969 jelas menunjukkan wujudnya prasangka dan konflik tentang  integrasi  nasional  di  negara  kita.  Perkara  tersebut  telah menyedarkan kerajaan tentang kepentingan untuk mewujudkan integrasi nasional di negara kita. Demi mengurangkan jurang sosio ekonomi antara kumpulan etnik yang berbeza dan mewujudkan hubungan yang harmoni 
dan bersatu di kalangan rakyat, kerajaan telah memperkenalkan pelbagai polisi seperti Polisi Dasar Ekonomi Baru, Polisi Pendidikan Kebangsaanan  Polisi  Kebudayaan  Kebangsaan.  Pelaksanaan  polisi-polisi  tersebut dapat meningkatkan kefahaman Rukun Negara iaitu ideologi kebangsaan Malaysia. Rukun Negara tersebut telah dibentuk pada 31 Ogos 1970 oleh Majlis  Gerakan  Negara (Jabatan  Perpaduan  Negara  dan  IntegrasiNasional, 2005). 


Cabaran-Cabaran dalam Integrasi Nasional

Dalam proses mengintegrasikan kumpulan etnik yang pelbagai di negara kita, kerajaan mengalami berbagai-bagai halangan seperti berikut:

         Perbezaan dalam agama dan budaya
         Polisi pecah perintah British
         Sistem  pendidikan  dan  penggunaan  bahasa pengantara yang berbeza di sekolah
         Penglibatan sektor ekonomi berasaskan kumpulan etnik
         Penempatan geografi berbeza berdasarkan sumber pendapatan kumpulan etnik.
         Parti politik berdasarkan kumpulan etnik
         Perbezaan dalam agama dan budaya
         Polisi pecah perintah British
         Sistem  pendidikan  dan  penggunaan  bahasa pengantara  yang berbeza di sekolah
         Penglibatan sektor ekonomi berasaskan kumpulan etnik
         Penempatan geografi yang berbeza  berdasarkan sumber pendapatan kumpulan etnik
         Parti politik berdasarkan kumpulan etnik.
Cara-Cara Menangani Isu-Isu Integrasi Nasional

Pendidikan  memainkan  peranan  yang  penting  dalam  proses menyatukan  semua  kumpulan  etnik  di  negara  kita.  Pendidikan  dapat membentuk  modal  insan  yang  berkembang  secara  holistik  dari  segi jasmani, emosi, intelek dan rohani yang mana merupakan matlamat dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Oleh itu, banyak langkah telah diambil oleh  Kementerian  Pelajaran  untuk melahirkan  generasi  masa  hadapan yang  bersemangat  patriotik,  bertoleransi,  progresif  dan  bersatu  untuk menjadikan  Malaysia  negara  yang  cemerlang.  Langkah-langkah  yang dimaksudkan adalah seperti berikut:

          Pelaksanaan  sistem  pendidikan  kebangsaan  yang  menggunakan kurikulum dan penilaian yang sama di semua sekolah.

          Memperkasakan Sekolah Kebangsaan untuk memupuk semangatbersatu dalam kalangan kumpulan etnik yang berbeza.

          Mengasimilasikan  nilai-nilai  diri  yang  positif,  nilai-nilai  moral  danseni dalam semua mata pelajaran.

          Memperkenalkan  mata  pelajaran  sivik  dan  kewarganegraan  disekolah rendah dan sekolah menengah pada tahun 2003.

         Memperkenalkan konsep Sekolah Wawasan.

          Pelaksanaan  sistem  pendidikan  kebangsaan  yang  menggunakan kurikulum dan penilaian yang sama di semua sekolah. 

          Memperkasakan Sekolah Kebangsaan untuk memupuk semangat
bersatu dalam kalangan kumpulan etnik yang berbeza.

          Mengasimilasikan  nilai-nilai  diri  yang  positif,  nilai-nilai  moral  dan
seni dalam semua mata pelajaran.

          Memperkenalkan  mata  pelajaran  sivik  dan  kewarganegraan  di
sekolah rendah dan sekolah menengah pada tahun 2003.

         Memperkenalkan konsep Sekolah Wawasan.Khamis, 12 Februari 2015

Objektif Pelan pembangunan Pendidikan (PPP) 2013-20251. Memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia
berfokuskan penambahbaikan akses kepada pendidikan, meningkatkan
standard (kualiti), merapatkan jurang pencapaian (ekuiti), menggalakkan
perpaduan dalam kalangan murid serta memaksimumkan keberkesanan
sistem.

2. Mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk sistem pendidikan dan
setiap murid bagi 13 tahun yang seterusnya sehingga tahun 2025.

3. Menggariskan program transformasi yang menyeluruh untuk sistem
pendidikan, termasuk perubahan utama dalam KPM, yang membolehkan
sistem ini memenuhi permintaan baharu dan jangkaan yang meningkat serta
menyokong transformasi perkhidmatan awam.

Konsep isu dan Cabaran pendidik
Menurut Kamus Dewan (2007), isu merujuk kepada perkara pokok atau persoalanyang dibincangkan. Cabaran pula merujuk kepada sesuatu unsur atau faktor yang menguji kemampuan dan ketabahan sesuatu organisasi.Misi Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) ialah untukmembangunkan potensi individu melalui pendidikan berkualiti dan untuk itu, Pelan Pembangunan Pendidikan (PPP) 2013-2025 telah diperkenalkan pada 11 September 2012.
Ahad, 8 Februari 2015

Selamat datang ke blog EDU3093 (Guru dan Cabaran Semasa)

Assalamualaikum w.b.t
Selamat datang dan terima kasih kepada sahabat alam maya kerana sudi menyinggah blog EDU3093 ini.
        Alhamdulillah.. terhasilnya blog ini mungkin sedikit sebanyak  dapat membantu kita dalam sama-sama mencari ilmu. Insyaallah..

        Diharapkan blog ini dapat membantu sahabat alam maya di luar sana dalam mencari maklumat dalam subjek EDU 3093 (Guru dan Cabaran Semasa).

       
Sekian dari saya. Terima kasih.